Abdülhak Hamit Tarhan Tezatlar Şairi Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

1- Türk edebiyatında “Şair-i Azam” (büyük şair) olarak tanınır. (Süleyman Nazif bu adı vermiştir.)
2- Şiir ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Tanzimat şiirinde Batılılaşma hareketinin ve yeniliklerin asıl öncüsüdür.
2- Divan edebiyatını bitiren kişidir. Şiirde yaptığı yeniliklerle Servetifünün şairleri üzerinde etkili olmuştur. Şiirin kurallarını değiştirmiştir. Hem Doğu’ya hem de Fransız şiirine ait biçimleri ustaca kullanmıştır. Hiçbir kurala bağlı olmayan şiirleri de vardır. Şiirlerinde ölçü, dil ve uyağa önem vermemiştir.
3- Abdülhak Hamit Tarhan Tam bir “tezatlar şairi“dir. Şiirlerinde ince, karmaşık duygu ve düşüncelerin yanında basit duygu ve düşüncelere de yer vermiştir. Düzensizlik ve karışıklık onun şiirlerinin ve kişiliğinin belirgin özelliğidir.
4- “Tabiat” ve “aşk şiirlerindeki ana temadır. Umut, hiçlik, yokluk, yurt sevgisi, ölüm, insanlık, metafizik şiirlerindeki diğer konulardır. Şiirlerinde zengin bir lirizm vardır. Felsefi şiirleri de vardır.
5- Heceyle yazdığı birkaç şiiri dışında aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Tezatlar Şairi Edebi Kişiliği

6- Abdülhak Hamit Tarhan “Sanat sanat içindir’ anlayışını benimsemiştir.
7- İlk şiir kitabı olan “Sahra” Batılı anlamda, Türk edebiyatında ilk pastoral şiir örneklerini içerir. Gözleme dayanmayan kır ve köy hayatının övgüsü vardır. Doğa sevgisinde ve doğaya açılmasında J.J. Rousseau’nun etkisi vardır. Mutluluğun kaynağını doğada bulur.
8- Abdülhak Hamit Tarhan Türk edebiyatında “şiire metafizik ürpertiyi getiren şair” olarak da bilinir. İlk eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı ağıt niteliğindeki “Makber” adlı uzun şiiri Türk şiirinde metafizik düşünmenin başlangıcı sayılır.
9- “Validem” adlı yapıtıyla Türk edebiyatında ilk duraksız şiiri yazmıştır.
10- “Belde” adlı şiir kitabında şehir hayatını Paris’teki sanat ve eğlence yaşamını-anlatmıştır.
Hamit’in belirli bir dil anlayışı yoktur. Bazı şiirlerinde yalın ve sade bir dil kul-lanmış; bazılarında ise Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaları yoğun bir biçimde kullanmıştır.

11- Tiyatro türünde 24 eseri vardır -Çeşitli kaynaklarda 21 veya 25 tiyatro eseri olduğuna dair bilgiler de mevcuttur.-  Bunların bir bölümü mensur, bir bölümü de manzum-mensur karışıktır. Şiir şeklindeki “manzum” tiyatrolarının bazılarını aruz, bazılarını hece ölçüsüyle yazmıştır. Tiyatro eserlerini sahnelemek için değil, okunmak için yazmıştır; bu nedenle bu eserleri sahne tekniğine ve diline uygun değildir. Tiyatro eserlerinde “romantizm” akımının etkisi görülür. Tiyatrolarının tümü “dram”dır. Shakespeare, Corneille ve Victor Hugo’dan etkilenmiştir. Tiyatro eserlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Tiyatrolarında karakter tahlillerinde başarılıdır. Bireyin çeşitli tutkularını ele almıştır. “Sabr u Sebat” ve “İçli Kız” adlı tiyatro eserlerinde konuyu günlük hayattan almıştır, diğerlerinde ise konularını tarihten ya da yabancı toplumların yaşamından almıştır. Ona göre,yerli hayatı konu alan bir eser, bilineni tekrar-lamaktan başka bir şey yapamaz.

Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri

  • Şiir: Garam, Sahra, Ölü, Makber, Hacle, Bunlar Odur, Validem, Divanelik lerim yahut Belde, Yadigâr-ı Harp, Bâlâdan Bir Ses, İlham-ı Vatan, Kahp yahut Bir Sefilenin Hasbihali
  • Tiyatro:
    • Aruzla yazılanlar: Sardanapal, Turhan, Kanuni’nin Vicdan Azabı (Eser tamamlanmamış ve yayımlanmamıştır), Eşber, Nazife, Abdullahü’s-Sagîr, İlhan, Yabancı Dostlar, Arziler, Ruhlar, Tayflar Geçidi, Tezer (Melik Abdurrahmanü’s Sâlis olarak da bilinir)
    • Heceyle Yazılanlar: Nesteren, Liberte, Hakan, Cünûn-ı Aşk
  • Mensur: Macerâ-yı Aşk, Sabr u Sebat, İçli Kız;
  • Nazım-nesir karışık: Duhter-i Hindu, Tarık (Endülüs Fethi), İbn Musa (Zatü’l-Cemal), Zeynep, Finten, Yadigâr-ı Harb

TEZATLAR ŞAİRİ KİMDİR

1- Tezatlar Şairi yani Abdülhak Hamit Tarhan II. Tanzimat döneminin en önemli sanatçısıdır.

2- Önemli devlet görevlerinde bulunmuş, rahat bir hayat sürmüştür.

3- İngilizce, Fransızca ve Farsça öğrenmiştir.

4- Batı etkisindeki Türk edebiyatının benimsenip yerleşmesinde önemli rol oynamıştır.

5- Tezatlar Şairi, Türk şiirine farklı ufuklar açmıştır.

6- Şiirleri hem biçim hem de içerik yönüyle yenidir.

7- Tezatlar Şairi; aşk, , ölüm, günlük yaşam ve vatan sevgisi ve metafizik üzerine şiirler yazmıştır.

8- Şiirleri sevinç-ümit, isyan-feryat gibi tezatlardan güç alan epik, lirik ve felsefi ürünlerdir.

9- Tezatlar Şairi, şiirlerinde hem aruz hem de hece veznini kullanmıştır.

10- Kafiye ile ilgili kurallara itiraz etmiş, eski edebiyatın mazmunlarını kullanmamaya çalışmış, onların yerine Batı’dan aldığı mecazları kullanmıştır.

11- Kırkı aşkın eserlerinin yirmi biri tiyatrodur. Tiyatroları oynanmak için değil okunmak için yazıldığından sahnelenmeye elverişli değildir.

12- Asur, Yunan, Arap, Moğol, Makedon ve Türk tarihinden aldığı konuları olağanüstü yer ve olaylarla süslemiştir.

13- İlk eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı Makber adlı şiiri çok ünlüdür.

14- Sahra adlı şiiri Türk edebiyatındaki ilk pastoral şiir kabul edilmiştir.

15- Validem adlı şiiri ilk uyaksız şiir örneğidir.

4 Yorum

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.