Namık Kemal Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri

Namık Kemal Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
Namık Kemal’in Şairliği: Tanzimat edebiyatının en coşkulu şairi olan Namık Kemal Türk edebiyatında “vatan şairi” olarak bilinir. “Hürriyet” kavramını şiirde ilk kez kullanan şairdir. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmıştır. Gazel, kaside, murabba gibi eski nazım biçimiyle yeni kavram ve konuları işlemiştir. “Kanun, vatan, hürriyet, adalet, hak, hukuk” gibi konuları işlemiştir. Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Tiyatrolarındaki bazı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır. Şiiri, düşüncelerini aktarmak için bir araç olarak kullanmıştır. Şiirde sosyal konulara ağırlık vermiştir. Şinasi‘yle tanışıncaya kadar tümüyle divan şiiri çizgisinde yazmıştır. Şinasi‘yle tanıştıktan sonra divan şiirinden uzaklaşarak Batı şiiri çizgisine yaklaşmıştır. Şiirinde üç farklı dönem vardır:

a- İlk dönem şiirleri biçim bakımından eski, konu (öz) bakımından eskidir. (Gazel-len)
b- Daha sonraki şiirleri biçim bakımından eski konu (öz) bakımından yenidir. (Hürriyet Kasidesi)
c- Son dönem şiirleri biçim ve konu (öz) bakımından da yenidir. (Vaveyla)

Namık Kemal’in Tiyatroculuğu: 6 tiyatro yapıtı vardır. Romantik dramlar yazmıştır. Tiyatro yapıtlarının konularını günlük hayattan veya tarihten almıştır. Tiyatrolarını sade bir dille yazmıştır. Ona göre “Tiyatro bir eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır.” Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç olarak görmüştür.

Namık Kemal’in Romancılığı: Aile kurumu ile çocuk eğitimi ve tarih konusunu işlemiştir. Romanlarını “sosyal fayda” amacıyla yazmıştır. Kahramanları tek yönlüdür; iyiler çok iyi kötüler çok kötüdür. Romanlar’ teknik açıdan kusurludur. Romanlarında sanatkârane (edebi) bir üslup kullanmıştır.

Namık Kemal’in Eleştirmenliği: Divan şiirini, abartılı bir biçimde eleştirmiştir, “kocakarı masallarına” benzetmiştir. Kuralcı yapısı, hayal sistemi, dili kullanma biçimi ve edebi sanatlar bakımından divan şiirine itiraz etmiştir. Eskiden tamamen farklı bir edebiyat kurmayı amaçlamıştır. Yeni edebi türleri savunmuştur. Tahrib-i Harabat’ı Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı yapıtına karşı yazılmıştır. “Takip”i Ziya Paşa’nın “Harabat” adlı yapıtının ikinci cildini eleştirir. “Renan Müdafaanamesi”ni Fransız tarihçi Ernest Renan’ın “İslamiyet, ilerlemeye engeldir.” düşüncesini çürütmek için yazmıştır.

Namık Kemal’in Gazeteciliği: Ziya Paşa ile birlikte 1868’de Londra’da “Hürriyet” gazetesini çıkarmıştır. Şinasi‘nin çıkardığı “Tasvir-i Efkâr” gazetesini ondan devralarak çıkarmaya devam etmiştir. 1872’de “ibret” gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

a- “Lisan-ı Osmani Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” makalesinde dil ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
b- Tarihçi olmamakla beraber tarihi şahsiyetlerle ilgili yapıtlar yazmıştır.
c- Romantizm akımının etkisinde kalmıştır.
d- “Sanat toplum içindir” anlayışını benimsemiştir.
e- Yazıda konuşma dilinin kullanılmasından yana olmuştur.
f- Sosyal ve siyasi konularda hicivler de yazmıştır. (Hirrenâme)
g- Encümen-i Şuara topluluğunda yer almıştır. Osmanlıcılık düşüncesini benimsemiştir.

Namık Kemal Eserleri
Roman: İntibah, Cezmi
Tiyatro: Vatan yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Akif Bey, Zavall Çocuk, Gülnihal, Kara Bela Tarih: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan, Silistre Muhasarası, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi
Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi, İrfan Paşaya Mektup, Bahar-ı Daniş, Mukaddime-i Celal

Namık Kemal’in tiyatro yapıtlarını tanıyalım:
Vatan yahut Silistre: Türk edebiyatında sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. Dört perdelik bir dramdır. 1853-1856 yıllarını kapsayan Osmanlı-Rus savaşlarını anlatır.
Celaleddin Harzemşah: 15 perdelik bir dramdır. Okunmak için yazılmıştır. Harzemşah Devleti’nin son hükümdarı Celalettin Harzemşah’ın kahramanlıkları ve yaşamı anlatılır. “İslam düşüncesi” savunulur. Yapıtta V. Hugo’nun Cromwell adlı yapıtının özellikleri yer alır. Namık Kemal bu yapıtının önsözünde tiyatro, roman, şiir türüyle ilgili görüşlerini açıklamıştır.
Akif Bey: Beş perdelik bu yapıtta, oldukça yiğit bir kocaya ihanet eden kadının aile ve toplumdaki yankıları anlatılır. Bir “aile dramı” anlatılmıştır.
Zavallı Çocuk: Aile zoruyla, görücü usulüyle evlendirilen genç bir kızın trajik yaşamı anlatılır. Gülnihal: “Raz-ı Dil” adıyla da bilinir. Beş perdelik bir dramdır. Zulüm ve haksızlığa karşı koyma düşüncesi anlatılır. Zalim bir sancak beyi olan Kaplan Paşa’nın halka çektirdiği eziyetler ve halkın bu karşı direnişi anlatılır.
Kara Bela: Beş perdelik bir dramdır. Babürlerin harem ağalarının entrikaları ile Hint padişahın kızı ve vezirin oğlunun aşkı anlatılır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.