Fecri Ati Edebiyatı Oluşumu Ve Özellikleri

Fecri Ati Edebiyatı Oluşumu Ve Özellikleri
1901’de Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra edebiyat dünyasında bir boşluk oluştu. Bazı genç sanatçılar bir edebi topluluk oluşturmak için bir araya geldi. Bu gençler Servetifünun dergisi etrafında Fecriati topluluğu adı altında toplandılar. Topluluğa ad olarak sunulan “Sina-yı Emel” (ideal zirvesi) beğenilmeyerek Faik Ali’nin teklif ettiği Fecriati ismi kabul edilmiş, Faik Ali başkanlığa seçilmiştir. Sanat görüşlerini bir beyanname (bildiri) ile ortaya koydular. Fecriati Beyannamesi’nde şu görüşler yer almıştır:
1- Edebiyatı çok ciddiye almak, onu boş vakit geçirmek için bir araç olarak görmemek gerekir.
2- Batı edebiyatı örnek alınacaktır.
3- Fecriati Avrupa edebiyatında benzeri toplulukların küçük bir örneğidir.
4- Batı’nın önemli edebiyat ve düşünce eserleri çevrilecektir.
5- Edebiyat ve düşünce ile ilgili konferanslar düzenlenecektir.
6- Fecriati sanatçılarının eserleri “Fecriati Kütüphanesi” adı altında yayım-lanacaktır.
7- Servetifünun dergisi topluluğun yayın organıdır.
8- Dilin, edebiyatın sosyal ve edebi bilimlerin ilerlemesine önem verilecektir.

Fecri Ati Edebiyatı Genel Özellikleri
1- Türk edebiyatında beyanname (bildiri) yayımlayan ilk edebi topluluktur.
2- Sanat anlayışlarını “sanat şahsi ve muhteremdir (kişisel ve saygıdeğerdir)” görüşüyle açıkladılar.
3- Fransız edebiyatını örnek aldılar.
4- Servetifünun’a tepki olarak ortaya çıkmışlar, onları yeteri kadar Batı yanlısı olamamakla suçlamışlardır.
5- Eleştirdikleri Servetifünun’dan öteye gidememişlerdir.
6- Sanat anlayışları, dil ve üslup yönünden Servetifünun’a benzer. Şiirlerinde ağır, süslü bir dil kullanmışlardır. 7- Arapça, Farsça, sözcük ve tamlamalara sıkça yer vermişlerdir.
8- Türk edebiyatına herhangi bir yenilik getirememişlerdir.
9- Şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
10- Serbest müstezat nazım biçimini geliştirerek kullanmışlardır.
11- Sembolizm ve parnasizm akımından etkilenmişlerdir. Daha çok Fransız sembolistleri örnek almışlardır.
12- Aşk ve tabiat, şiirlerinde işledikleri başlıca konulardır.
13- Aşk teması romantik ve duygusal özellik taşır. Doğa tasvirleri gerçekten uzaktır.
14- Şiirlerinde kişilerin psikolojik sorunlarına yer verdiler. Düz yazı alanında önemli bir varlık gösteremeyen Fecriati sanatçıları topluluk dağıldıktan sonra çeşitli alanlarda başarılı örnekler vermişlerdir.
15- Sanat anlayışında bir bütünlük olmadığı için Fecriati topluluğu kısa süre içinde dağılmıştır.
16- Fecriati’nin en önemli temsilcisi Ahmet Haşim‘dir. Topluluk dağıldıktan sonra da sanat anlayışı değişmemiştir.
17- Topluluk dağıldıktan sonra bazı sanatçılar Milli edebiyat hareketine katılmış, bazıları ise edebiyat yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür.
18- Sanatlı söyleyişlere ve imgelere sıkça yer verilmiştir.

Fecri Ati Edebiyatı Temsilcileri
Ahmet Haşim, Aka Gündüz, Ali Canip, Tahsin Nahit, Yakup Kadri, M. Fuat Köprülü, Refik Halit, Müfit Ratip, Celal Sahir, Faik Ali, Hamdullah Hamdi, Şahabettin Süleyman, Emin Bülent Serdaroğlu, İzzet Melih…

J. Şu sanatçılar Fecriati topluluğu dağıldıktan sonra Milli edebiyat hareketine katılmışlardır: M. Fuat Köprülü, Refik Halit, Yakup Kadri, Ali Canip, Ham-dullah Suphi, Şahabettin Süleyman

Lys Edebiyat sınavında Fecri Ati Edebiyatı dönemi hakkında 2 soru çıkmaktadır.

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.