Kategori: Güncel

İslamiyetin Etkisinde Yaratılan Destanlar

Manas Destanı: Kırgız Türklerinin destanıdır. Timur Destanı Danişment Gazi Destanı Cengiz Han Destanı Battal Gazi Destanı Köroğlu Destanı Destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünü olan ve XV. yy.ın ilk yarısında yazıya geçirildiği anlaşılan Dede Korkut (Kitab-ı Dedem Korkut Ala...

Yazılı Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

İslamiyetin kabulünden önceki dönemde Türkler iki yazı (alfabe) kullandılar: Göktürk yazısı, Uygur yazısı. Bilinen en eski yazılı metinler Göktürk yazısıyla yazılmıştır. Bunlar, VI. yüzyıldan kalan “Yenisey Yazıtları” ve VIII. yüzyıldan kalan “Göktürk Yazıtları (Orhun Yazıtları)”dır. Uyarı: “Yazıt” ya da “kitabe”, bir...

Sözlü Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

SAV Bugünkü atasözlerinin benzeri olan sözlü ürünlerdir. Bunlarda o dönemlerdeki Türk toplumunun, sosyal yaşayışa, insan davranışlarına, doğa olaylarına ilişkin görüşleri dile getirilmiştir. Sav örnekleri: Ermegüge bulut yük bolur. (Tembele bulut yük olur.) Aç ne yimes, tok ne times. (Aç ne yemez,...

Edebi Akımlar ve Edebi Akımların Özellikleri

Türk Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar Klasisizm Akımı Romantizm Akımı Realizm Akımı Natüralizm Akımı Empresyonizm Akımı Ekspresyonizm Akımı Sürrealizm Akımı Varoluşçuluk Akımı Sezgicilik Akımı Dadaizm Akımı Fütürizm Akımı Kübizm Akımı Sembolizm Akımı Parnasizm Akımı Parnasizm Akımı Parnasizm, XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantik...

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI

Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı, Türkiye’deki çağdaş edebiyatla ortak, zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu iki edebiyat duygu, düşünce, imge, estetik ve dil bakımından benzer özellikler taşır. Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı ile Türkiye’deki çağdaş Türk edebiyatının kardeş olmaları, ortak bir...

Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi çok fazladır çünkü edebiyatın konusu temelde insandır. Doğal olarak kendisi gibi konusu insan olan felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, gibi bilim dalları ile doğrudan ilişkilidir. Edebiyatın bilim dallarıyla arasındaki farkı; edebiyatın, güzel sanata özgü bakış tarzında ve değerlendirme...

İslamiyet Öncesi Türk Destanları

İslamiyet Öncesi Türk Destanları şunlardır: Yaratılış Destanı Alp Er Tunga Destanı Şu Destanı Oğuz Kağan Destanı Atilla Destanı Bozkurt Destanı Ergenekon Destanı Türeyiş Destanı Göç Destanı   Yaratılış Destanı Dünyanın yaratılışını anlatır. Evrende başlangıçta yalnızca Tanrı Ülgen vardı. Sonra Tanrı Ülgen...

İslamiyet Sonrası Türk Destanları

Manas Destanı XI.-XII. yüzyıllar arasında meydana geldiği sanılmaktadır. Kırgızların İslamiyet’i kabul ettikten sonra Çinliler ve Kalmuklarla yaptıkları savaşları anlatır. Daha sonraki yüzyıllarda içine başka söylentiler de katılarak zenginleştirilen bu destan, günümüzde 450.000 bin dizeye yaklaşmıştır. Günümüzde bu destana hâlâ yeni dizeler...

Köroğlu Destanı

Köroğlu Destanı Hakkında Bilgi Köroğlu Destanı, tek bir şekil ve konuda değil; yer, zaman, anlatıcı ve dinleyici unsurlarına bağlı olarak her Türk boyunda geleneğin kendine has özelliklerine bağlı olarak anlatılan bir destandır. Köroğlu Destanı’nın geniş bir coğrafi alana yayıldığı için gerek...