DİVAN EDEBİYATINDA DÜZYAZI

Divan edebiyatında düzyazı şiire oranla çok az yer tutar. “Divan nesri (düzyazısı)”, konusu, amacı ve buna bağlı anlatım özellikleri bakımından üçe ayrılır: Sade nesir Geniş halk kitlelerine seslenme amacını taşıyan öğretici düzyazılar, kuru anlatımlı ve yabancı sözcüklere olabildiğince az yer veren...

DİVAN EDEBİYATI

Divan edebiyatı, İslamiyetin kabulüyle birlikte, medrese ve saray çevresinde oluşan Divan edebiyatı (XIII.–XIX. yy), günümüzde yaşayan bir edebiyat olmamakla birlikte Türk tarihinde uzun bir dönem (altı yüz yıl) yaşamış bir edebiyattır. Bu gerçeği bilerek, ulusal kültürümüz içinde bu edebiyatın “değer” olarak...

İslamiyetin Etkisinde Yaratılan Destanlar

Manas Destanı: Kırgız Türklerinin destanıdır. Timur Destanı Danişment Gazi Destanı Cengiz Han Destanı Battal Gazi Destanı Köroğlu Destanı Destan (epope) geleneğinden halk öykücülüğüne geçiş döneminin ürünü olan ve XV. yy.ın ilk yarısında yazıya geçirildiği anlaşılan Dede Korkut (Kitab-ı Dedem Korkut Ala...

Yazılı Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

İslamiyetin kabulünden önceki dönemde Türkler iki yazı (alfabe) kullandılar: Göktürk yazısı, Uygur yazısı. Bilinen en eski yazılı metinler Göktürk yazısıyla yazılmıştır. Bunlar, VI. yüzyıldan kalan “Yenisey Yazıtları” ve VIII. yüzyıldan kalan “Göktürk Yazıtları (Orhun Yazıtları)”dır. Uyarı: “Yazıt” ya da “kitabe”, bir...

Sözlü Edebiyat Dönemi ve Özellikleri

SAV Bugünkü atasözlerinin benzeri olan sözlü ürünlerdir. Bunlarda o dönemlerdeki Türk toplumunun, sosyal yaşayışa, insan davranışlarına, doğa olaylarına ilişkin görüşleri dile getirilmiştir. Sav örnekleri: Ermegüge bulut yük bolur. (Tembele bulut yük olur.) Aç ne yimes, tok ne times. (Aç ne yemez,...

Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Sanatçılar

Türk edebiyatındaki yerlerini herhangi bir akımın ya da topluluğun üyesi olmadan kazanan, aruz ölçüsünü sürdüren, kendilerine özgü bir tutumla ürünler veren milli edebiyat dönemindeki bağımsız sanatçılar şunlardır: MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936) Milli ve dini nitelikli manzumeleriyle tanınan Mehmet Akif Ersoy, edebiyatımızda...