Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

Servet-i Fünun Edebiyatı Sanatçıları TEVFİK FİKRET (1867-1915) HALİT ZİYA UŞAKLIGİL (1866-1945) CENAP ŞAHABETTİN (1870-1934) MEHMET RAUF (1876-1931) MEHMET AKİF ERSOY (1873-1936) HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (1864-1944) AHMET RASİM (1865-1932) HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (1874-1957) TEVFİK FİKRET (1867-1915) Gençlik döneminde Divan edebiyatının etkisiyle şiirler...

Milli Edebiyat Dönemi Sanatçıları ve Eserleri

ÖMER SEYFETTİN (1884-1920) Klasik öykü türünün Türk edebiyatında ve milli edebiyat dönemi sanatçıları arasımdaki ilk büyük temsilcisidir. Serim, düğüm, çözüm bölümleriyle geliştirilen, olaylara dayanan ve genellikle beklenmedik sonuçlara ulaşan öyküleriyle Türk edebiyatında Maupassant tarzını temsil eder. Öykülerinin bir bölümünde, kendine güvenini...

Edebi Akımlar ve Edebi Akımların Özellikleri

Türk Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar Klasisizm Akımı Romantizm Akımı Realizm Akımı Natüralizm Akımı Empresyonizm Akımı Ekspresyonizm Akımı Sürrealizm Akımı Varoluşçuluk Akımı Sezgicilik Akımı Dadaizm Akımı Fütürizm Akımı Kübizm Akımı Sembolizm Akımı Parnasizm Akımı Parnasizm Akımı Parnasizm, XIX. yüzyılın ikinci yarısında romantik...

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI

Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı, Türkiye’deki çağdaş edebiyatla ortak, zengin bir kültür mirasına sahiptir. Bu iki edebiyat duygu, düşünce, imge, estetik ve dil bakımından benzer özellikler taşır. Türkiye dışındaki çağdaş Türk edebiyatı ile Türkiye’deki çağdaş Türk edebiyatının kardeş olmaları, ortak bir...

Söz Sanatları

Günlük konuşmalarda, gazete ve dergi yazılarında, düşünsel ya da sanatsal yazı ve yapıtlarda, duygu ve düşüncelerin, haberlerin, istek ve özlemlerin daha iyi, açık ve somut bir biçimde; kimi zaman daha süslü ve gösterişli anlatılması için, benzetmelere, söz oyunlarına, sözü başka anlamlarda...

Şiir Türleri

Lirik Şiir İçten gelen heyecanları, duyguları coşkulu bir dille aktaran şiirlerdir. Her ulusun ilk şairleri, yapıtlarını bir saz eşliğinde söylediler. Yunan şairlerinin “lir” denen saz eşliğinde söyledikleri duygusal şiirlere “lirik” adı verilmiş ve lirik şiir adı buradan gelmiştir. Divan edebiyatında “gazel,...

ŞİİRDE ÖLÇÜ

Her ölçü (vezin), bağlı bulunduğu dilin yapısından doğar. Bu nedenle Türk dilinin doğal ölçüsü “hece ölçüsü”dür. Hece Ölçüsü Dizelerdeki hece sayısının, belli bir düzene bağlı olarak eşitliği temeline dayanır. Bu kurala göre, hece ölçüsünde iki önemli özellik vardır: Dizelerdeki hecelerin, uzunluk...

Şiirde Kafiye

Uyak (kafiye), sözcük ve eklerin dize sonlarındaki ses benzerliğidir (Acı – yabancı, diken – yelken, sular – çağlar, hava – ova, ses – nefes…). Yarım Uyak Dize sonlarındaki tek ses (ünsüz) benzerliğine dayanır. Erken ağardı saçlarYılların günahı neBen yitirdim yolumuYolların günahı...

Tanzimat Dönemi Gazeteleri

Tanzimat dönemi gazeteleri listesi Takvim-i Vekayi Ceride-i Havadis Tercüman-ı Ahval Tasvir-i Efkâr Muhbir İbret Tercüman-ı Hakikat Hürriyet Ayine-i Vatan Terakki Takvim-i Vekayi 1831’de II. Mahmut zamanında ve onun isteğiyle haftalık olarak ve Osmanlıca, Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskılarla yayınlandı. Yurt...

Tanzimat Dönemi İlkleri

Tanzimat dönemi, edebiyatımız için birçok yenilik getirmiştir. Edebiyatımıza roman, gazete, tiyatro gibi türler girmişler ve bu türlerin ilk örnekleri Tanzimat döneminde verilmiştir. Tanzimat dönemi ilkleri tablo: İlk yerli roman Şemsettin Sami– Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat İlk çeviri roman Yusuf Kâmil Paşa...